Cleaning contacts - contact spray

From www.ReeltoReel.nl Wiki
Jump to navigation Jump to search

ENGLISH BELOW

HERSTELLING VAN CONTACTEN - PROFESSIONELE REINIGING EN ONDERHOUD VAN CONTACTEN

De optimale herstelling van elektrische contacten in 3 stappen.

  • Snel
  • Betrouwbaar
  • Economisch

STAP 1

KONTAKT 60

Lost corrosielagen op en herstelt het metaalcontact. Ter voorkoming van het risico dat na een bepaalde tijd corrosie optreedt, is het aanbevolen stap 2 en 3 te volgen.

STAP 2

KONTAKT WL

Verwijdert opgeloste corrosieproducten, vet en vuil.

STAP 3

KONTAKT 61

Vormt een dunne beschermende film die corrosie en slijtage voorkomt.


Verdere op- en aanmerkingen

Veel contactsprays laten een olie achtige film achter welke beschermt tegen vocht en corrosie. Echter trekt deze laag ook weer vuil en stof aan wat juist weer voor kraken en storen kan zorgen in audio.

Ik adviseer sprays van Kontakt Chemie, en dan de Contact WL. Deze contactspray spoelt vuil weg en verdampt volledig, dus laat ook niets achter.

Een idee is om deze spray royaal op en tussen je potmeters los te laten, zodat het er werkelijk uitloopt en draai gedurende deze behandeling de potmeters een paar keer heen en weer. Herhaal dit een paar keer zodat de residues van de oude contactspray goed worden weggespoeld. Ga er eventueel achter aan met perslucht om het geheel goed droog te blazen en fohn het verhaal eventueel warm. Perslucht bevat immers altijd vocht en dat wil je ook niet in je potmeters hebben.

De volgorde is 60-WL-61 (inplaats van WL gebruikt men soms IPA, werkt ook goed).

Alleen Kontakt 60 gebruiken is niet voldoende en zal de contacten uiteindelijk aantasten (is licht zuur) en problemen veroorzaken in HF-schakelingen (diëlectrisch en enigszins geleidend)

En gebruik voor potmeters geen Kontakt 60, dat vreet de ingewanden op. Gebruik Contact Cleaner 390 of Kontakt Tuner spray.

Tuner 600 (kontakt chemie) spray is prima deze verdampt volledig en laat geen residu achter, maar smeert ook niet, en of dat in een potmeter of schakelaar echt goed is? Vandaar het rijtje 60-WL-61 of 60-IPA-61.

390 is op basis van een Philipsrecept en zou "alles in 1" moeten zijn, maar de details ken ik niet. Gezien de reputatie op gebied van research en doordachte spullen (dit bedoel ik niet cynisch) die Philips had, zou het toch goed spul moeten zijn.

Reden dat 60 bij metalen contacten vaak nodig is, is dat dit oxidelaagjes het effectiefst oplost (juist omdat het licht zuur is, werkzame stof is oliezuur als ik goed geïnformeerd ben). Tuner 600 zal goed reinigen, maar wat het met oxides doet weet ik niet.

Zelf gebruik ik altijd Tuner600 om faders/potmeters te reinigen, als ze maar licht vervuild zijn tenminste. Werkt prima. Voor zware vervuiling, lukt het met Tuner600 niet. Uit elkaar halen is nog altijd het best idd.


ENGLISH - Treatment of bad contacts - professional cleaning and maintenance of contacts

3 steps:

step 1

Kontakt 60.

Dissolves corrosion layers and restores metal contact. To avoid the risk of corrosion occurring after a certain period of time, it is recommended to follow steps 2 and 3.

step2

KONTAKT WL

Removes dissolved corrosion products, grease and dirt.

step3

Kontak 61

This forms a thin protective film that prevents corrosion and wear.

Further notes:

Many contact sprays leave an oily film that protects against moisture and corrosion. However, this layer also attracts dirt and dust, which in turn can cause cracking and disturbance in audio.

I recommend sprays from Kontakt Chemie, and then the Contact WL. This contact spray washes away dirt and completely evaporates, so it also leaves nothing behind.

An idea is to liberally release this spray on and between your potentiometers, so that it really runs out and during this treatment turn the potentiometers back and forth a few times. Repeat this a few times so that the residues of the old contact spray are rinsed well. If necessary, go after it with compressed air to blow it completely dry and blow-dry the story if necessary. After all, compressed air always contains moisture and you don't want that in your pot meters.

The order is 60-WL-61 (instead of WL one sometimes uses IPA, works well too).

Using only Contact 60 is not sufficient and will eventually attack the contacts (is slightly acidic) and cause problems in HF circuits (dielectric and slightly conductive)

'And don't use Kontakt 60 for potentiometers, that will eat the guts. Use Contact Cleaner 390 or Kontakt Tuner spray. '

Tuner 600 (contact chemistry) spray is fine, it completely evaporates and leaves no residue, but does not lubricate, and whether that is really good in a potentiometer or switch? Hence the list 60-WL-61 or 60-IPA-61.

390 is based on a Philips recipe and should be "all in 1", but I don't know the details. Given the reputation for research and thoughtful stuff (I don't mean this cynically) that Philips had, it should be good stuff.

The reason that 60 is often required for metal contacts is that these dissolve oxide layers most effectively (precisely because it is slightly acidic, the active substance is oleic acid if I am well informed). Tuner 600 will clean well, but I don't know what it does with oxides.

I always use Tuner600 to clean faders / potentiometers, as long as they are slightly dirty. Works fine. For heavy pollution, Tuner600 does not work. Disassembly is still best.